Close

Soevereiniteitsverklaring

Voor Soevereiniteit, Democratie en het streven naar Betekenis

Deel de Verklaring

Share on twitter
Share on facebook
Share on reddit
Share on email
00 0
Aantal Huidige Ondertekenaars

Door deze symbolische verklaring te ondertekenen kunnen onafhankelijke en kritisch ingestelde burgers, die momenteel bewust gefragmenteerd en gemarginaliseerd zijn, zich verenigen onder WAIT om verder verlies van grondrechten te helpen voorkomen, onze positie onder internationaal recht te versterken en een stoel aan de politieke tafel te herwinnen.

 

Het is anoniem, gemakkelijk en effectief!

De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, geschreven in 1776, herinnert ons er sterk aan dat de geschiedenis van de mens er een is van een constante strijd voor de vrijheid van velen versus de macht van enkelen, en het is de verantwoordelijkheid van degenen die er toe in staat zijn om dit broze machtsevenwicht koste wat kost te beschermen, en om te erkennen en te verklaren wanneer de DEMOCRATISCHE IDEALEN waarop onze WESTELIJKE SAMENLEVINGEN zijn gebouwd, zo zwaar worden belast dat ze breken.

 

Dus vandaag beschouwen wij deze waarheden ook als vanzelfsprekend,

 

Dat alle mensen die in deze wereld zijn geboren deel uitmaken van het menselijk ras en dat iedereen is geschapen met gelijke rechten onder de natuurlijke wet van ons bestaan. Elke sociale constructie die afwijkt van die fundamentele waarheid is onrechtvaardig en tiranniek en moet als zodanig worden erkend,

 

Dat we ernaar streven een volk van wetten te zijn in harmonie met de natuurwetten, en dat het volk als principe te allen tijde de rechtvaardige bescherming van en toegang tot onze verworven mensenrechten onder deze wetten moet krijgen, vooral als ze betrekking hebben op VRIJHEID VAN MENINGSUITING, PRIVACY en LICHAMELIJKE INTEGRITEIT,

 

Dat de noodzaak om mensen te beschermen tegen de goddeloosheid van haar leiders wordt weerspiegeld in internationale verdragen zoals de Code van Neurenberg, de Universele Verklaring van de UNESCO over bio-ethiek en mensenrechten, het Internationaal Verdrag van de VN inzake burgerrechten en politieke rechten, en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, en dat laatste wordt erkend als het Mijlpaaldocument in de geschiedenis van de mensenrechten,

 

Dat in deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 29, lid drie, de Verenigde Naties expliciet voorrang claimen voor haar eigen verkondigde doeleinden en principes boven de bevestigde rechten van het individu. Dit is een duidelijke perversie van de natuurwet en kan dus niet standhouden,

 

Dat de politieke geschiedenis van de mensheid heeft aangetoond dat alle bestuursorganen die de macht concentreren in de handen van één leider of een kleine elite, resulteren in de pathologische controle van de uitvoerende macht over haar burgers, en dat de kwetsbaarheid van vrije en open samenlevingen nergens meer is blootgesteld dan wanneer de wetenschap wordt gepolitiseerd, en dat elke claim op de hoogste morele en intellectuele kennis over alle dingen van de wereld door een ‘Ene Lichaam’ vals is,

 

Dat in het licht van echte of ingebeelde catastrofes, de Macht van de Verenigde Naties, met al haar leden die verplicht zijn tot de gestelde doelen, sprekend en handelend als ‘EEN’ en werkend aan een mondiaal technocratisch bestuur dat in strijd is met democratische principes, exponentieel groeit,

 

Dat ‘wij het volk’ niet werden gevraagd om zich door deze organisatie te laten vertegenwoordigen, noch dat we werden geraadpleegd dat dit niet-gekozen orgaan en hun vertegenwoordigers het recht hebben om voorrang te hebben op de mensheid of onze westerse samenlevingen, en dat het ontbreken van een onpartijdige en rechtvaardige juridische bescherming voor burgers tegen haar of haar lidstaten dictatoriaal is, en dat geen van deze stand kan houden,

 

En dat ik door dit manifest te ondertekenen uitdrukkelijk de valse stelling verwerp dat elke natie, grondwet, internationale instantie of instelling als zo zwak kan worden beschouwd dat het gerechtvaardigd is om de tirannie van de gemeenschap uit te oefenen over de rechten van het individu, zonder onafhankelijk eerlijk proces van wet,

 

DAAROM verklaar ik hierbij dat ik niet herken te worden geregeerd door een niet-gekozen centrale wereldregering of haar ideologie, en verklaar en bevestig dat ik een soeverein mens ben die aan niemand plicht schuldig is, behalve dat als een gezagsgetrouwe gelijke deelnemer van de samenleving ik bepaalde ‘onvervreemdbare rechten’ en verantwoordelijkheden heb die in overeenstemming zijn met de principes van vrije en democratische naties van wetten, gebaseerd op onze westerse verlichte waarden,

 

En dat ik mijn medemensen oproep door deze verklaring te ondertekenen, om lid te worden van de World Alliance of Independent Thinkers en te ontwikkelen tot een juridisch, filosofisch en politiek collectief dat geschikt is voor de complexe realiteit van een hypergedigitaliseerde 21e eeuw,

 

En dat ‘We the People’, door ons verenigende ideaal van een samenleving die is gebouwd op de gedeelde soevereiniteit van onze individuele menselijkheid, stevig weerspiegeld in onze grondwetten en internationale verdragen, ons beoogde potentieel echt kunnen vervullen, en samen onze kwetsbare democratieën Beschermen en Versterken in ons gemeenschappelijke streven naar Leven, Vrijheid en Geluk.

Teken Soevereiniteitsverklaring